Điều lệ công ty là một trong những tài liệu quan trọng nhất trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. Hãy cùng tìm hiểu về luật công ty trong bài viết mà công ty kế toán Bepro đã chia sẻ ngay lập tức!

Điều lệ công ty là gì?
Điều lệ của công ty là một thỏa thuận giữa các chủ sở hữu của công ty, đây là một cam kết, ràng buộc với các thành viên trong một luật chung, được soạn thảo dựa trên các khung pháp lý chung. bình luận; để thiết lập các nguyên tắc làm thế nào để thiết lập; quản lý, điều hành và giải thể doanh nghiệp.

Đặc điểm của điều lệ công ty
Điều lệ công ty được coi là luật cơ bản nhất của doanh nghiệp. Đây là cơ sở pháp lý đầu tiên và quan trọng nhất khi xảy ra tranh chấp, được làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp.

điều lệ công ty 01Điều lệ do doanh nghiệp thành lập sẽ có nội dung dựa trên các quy định của luật doanh nghiệp và không được trái với quy định của pháp luật.

Điều lệ là sự cam kết của các thành viên trong doanh nghiệp về việc thành lập công ty; quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Việc thành lập, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ điều lệ của công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều lệ bao gồm điều lệ khi đăng ký kinh doanh và điều lệ sửa đổi; bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Nội dung điều lệ công ty
Căn cứ vào Điều 25 của Luật Doanh nghiệp 2014; Điều lệ phải có các nội dung chính sau:

Tên, địa chỉ của trụ sở và tên của doanh nghiệp; địa chỉ chi nhánh; Văn phòng đại diện nếu có.
Vốn điều lệ của doanh nghiệp: Đối với công ty cổ phần, nội dung của tổng số cổ phần là bắt buộc; loại cổ phiếu và mệnh giá của từng loại cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh của công ty.
Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên hợp danh nếu đó là quan hệ đối tác; của chủ sở hữu công ty; thành viên nếu họ là công ty trách nhiệm hữu hạn; của các cổ đông sáng lập nếu họ là công ty cổ phần.
Vốn cổ phần và giá trị góp vốn của từng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn và đối tác; số lượng cổ phần; các lớp cổ phần; mệnh giá cổ phiếu của từng loại cổ đông sáng lập nếu đó là công ty cổ phần.
Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty.
Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; cho quan hệ đối tác; quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với những người trong điều kiện thành lập công ty cổ phần.
Đại diện pháp lý của doanh nghiệp, cho các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
Thủ tục thông qua quyết định; nghị quyết công ty.
Quy tắc phân phối lợi nhuận sau thuế và nguyên tắc xử lý thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.
Căn cứ và phương thức trả thù lao; lương và thưởng cho người quản lý và kiểm soát viên trong doanh nghiệp.
Trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn; hoặc cũng có thể mua lại cổ phần cho các công ty cổ phần.
Các trường hợp doanh nghiệp giải thể; trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.
Thủ tục sửa đổi và bổ sung các quy tắc của công ty.
Theo đó, điều lệ của công ty, ngoài các quy định chính nêu trên, có quyền quy định một số quy định khác; tùy thuộc vào đặc điểm của công ty bạn xuất phát từ thực tiễn của tổ chức; quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty.

Nguyên tắc xây dựng Điều lệ
Để tiến hành soạn thảo điều lệ công ty hoàn chỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật; Doanh nghiệp buộc phải dựa vào một số nguyên tắc cơ bản.

Điều lệ phải đảm bảo tất cả các nội dung chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014; không được trái với các quy định của luật doanh nghiệp và các luật liên quan như Luật doanh nghiệp; luật dân sự; Thương mại; Luật thuế và kế toán …

Khi soạn thảo điều lệ, cần căn cứ vào nguyên tắc tự nguyện; đồng ý. Điều lệ là hợp đồng của nhiều bên quy định về quyền của các bên; quy định về tổ chức; quản lý hoạt động kinh doanh.

Điều lệ đăng ký doanh nghiệp nên có chúng; Tên; Có chữ ký của những người sau đây theo quy định:

Đối tác chung cho quan hệ đối tác.
Chủ sở hữu công ty là một cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của chủ sở hữu công ty là một tổ chức có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Thành viên là cá nhân và đại diện hợp pháp hoặc đại diện ủy quyền của các thành viên là tổ chức có công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.
Cổ đông sáng lập là cá nhân và đại diện pháp lý; hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông sáng lập là một tổ chức đối với công ty cổ phần.
Cuối cùng, bắt buộc phải có họ để sửa đổi và bổ sung điều lệ. Tên và chữ ký của người có thẩm quyền trong công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Đây chỉ là một giới thiệu cơ bản về điều lệ công ty mà các doanh nghiệp có thể tham khảo. Hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp rất nhiều trong việc đưa ra điều lệ của công ty. 

Xem thêm:
http://doodleordie.com/profile/ketoanbepro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here